«Լեզվաբանի» ակումբ

Նպատակը

 • Ստեղծել հայերենով և ընդհանուր լեզվաբանությամբ հետաքրքրվող կրտսեր լեզվաբանների խումբ, որը կունենա ցանկություն և նպատակ՝ լեզվաբանական գիտելիքները առավել խորացնելու և կատարելագործելու:
 • Լեզվազգացողության զարգացում
 • Հայոց լեզվի պատմության (գրաբարի, բարբառների, արևմտահայերենի) ուսումնասիրություն:

Խնդիրները

 • Ակումբի մասնակիցներին հաղորդել ընդհանուր լեզվաբանական գիտելիքներ,
 • տալ պատկերացում հնդեվրոպական նախալեզվի, նրանից տրոհված լեզուների, դրանց շարքում՝ հայերենի տեղի և դերի մասին, որպեսզի մասնակիցները կարողանան լեզվաբանական ինքնուրույն համեմատություններ կատարել, տեսնեն հայերենի, ռուսերենի, անգլերենի, գերմաներենի հնչյունաբանական և բառակազմական ընդհանրություններն ու տարբերությունները,
 • ինքնուրույն վերլուծություններ կատարել,
 • կատարել բազմալեզու թարգմանություն (ենթադրվում է հայագետների, ռուսագետների, անգլիագետների, գերմանագետների ենթախմբերի ձևավորում),
 • գրաբարյան, բարբառային, արևմտահայերենի պատառիկների ընթերցում, փոխադրում աշխարհաբարի:

Գործունեության ձևերը

 • Կազմակերպել շաբաթական մեկ հանդիպում,
 • նախապես հանձնարարված խնդիր-առաջադրանքների ընդհանուր քննարկում-փոխիրազեկում,
 • կատարած թարգմանությունների համեմատում, լավագույն թարգմանության ընտրություն,
 • մասնակիցների բանավոր, ինքնուրույն վերլուծությունների ունկնդրում,
 • մասնակիցների կողմից կազմված առաջադրանքների լուծում-քննարկում,
 • հայերենի ֆլեշմոբի առաջադրանքների կազմում,
 • մասնակիցների փոխստուգում՝ իրենց կողմից կազմված առաջադրանքների խառը բաշխմամբ:

Անհրաժեշտ գրականություն

Ա. Ավետյան, Համեմատական քերականություն

Ն. Դիլբարյան, Ա. Խաչատրյան, Բնիկ և փոխառյալ բառեր

«Առականի»

Հարությունյան, Հայ հին վիպաշխարհը

Ա. Ղանալանյան, «Առածանի»

Թ.Խ. Հակոբյան, Ստ.Տ. Մելիք-Բախշյան, Հ.Խ. Բարսեղյան, Հայաստանի և հարակից շրջանների տեղանունների բառարան

Արդյունքներ

 • Գիտաժողով
 • Ներկայացումներ
 • Աուդիո-, տեսանյութեր
 • Ստուգատեսներ և այլն: